លោក យ៉ង់ សូរិយ៉ា

មន្រ្តីកម្មវិធី

លោក យ៉ង់ សូរិយ៉ា បានចូលបម្រើការនៅមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច នៅថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងតួនាទីជា មន្រ្ដីកម្មវិធី។

ជាមួយនឹងចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ និងភាពម៉ឺងម៉ាត់ លោក យ៉ង់ សូរិយ៉ា មានជំនាញក្នុងការងាររៀបចំឯកសារ ការរៀបចំកម្មវិធីប្រជុំ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល សិក្ខាសាលា ទំការនាក់ទំនងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនិងការសរសេររបាយការណ៍។ ក្រៅពីការងារខាងលើ លោកធ្លាប់ធ្វើការនៅសាលារៀនឯកជនមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងតួនាទីជាជំនួយការការិយាល័យ រយៈពេល២ឆ្នាំ។

លោក យ៉ង់ សូរិយ៉ា បានទទួលបរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្រ្ដខ្មែរ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ហើយធ្លាប់ឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ហើយនិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនផ្សេងទៀត។

អ៊ីម៉ែល៖ N/A
លេខទូរសព្ទ៖ 010 504 535