អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ១,៧៨០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង

អបអរសាទរចំពោះលោក សុង តុលា ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់ម…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ២,១២០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

អបអរសាទរចំពោះលោក ជឺ លីម៉េង ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់…