អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ១,៦៨០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

  អបអរសាទរចំពោះកញ្ញា ពៅ នីតា ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភា…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ១,៧៦០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

អបអរសាទរចំពោះលោក ភាព ផល្លា ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់…