អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ២,០២០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

អបអរសាទរចំពោះកញ្ញា សុខ ស្រីចិន ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគ ថវិកា ចំនួន ១,១៩៦.១០ ដុល្លារ ជូន លោក អ៊ឹក នុត នៅក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ១,៨០០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

  អបអរសាទរចំពោះលោក ដឿន ប៉ាលី ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នា…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ២,០០០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់ក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ៦,០៤៥ ដុល្លារ ជូនព្រះសង្ឃចំនួន៣២អង្គ សិក្សានៅប្រទេសស្រីលង្កា

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍​ជា​ទឹក​ប្រាក់​១,៨៤០​ដុល្លារ​ដល់​និស្សិត​ខ្វះ​ខាត​ជីវភាព​ម្នាក់​ក្នុង​ រាជធានីភ្នំពេញ

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់១,៥០០ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តព្រៃវែង

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ជា​ទឹក​ប្រាក់២,៣៤០ដុល្លារ​ដល់​និស្សិត​ខ្វះ​ខាត​ជីវភាព​ម្នាក់​ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នក​ឧកញ៉ា​ គួច ​ម៉េងលី​​​ ផ្តល់​អាហា​រូបករណ៍​ជា​ទឹក​ប្រាក់​២,២៣០​ដុល្លារ​ដល់​និស្សិត​ខ្វះ​ខាត​ជីវភាព​ម្នាក់​មក​ពី​ខេត្តព្រៃ​វែង​

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់១,២០០ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាម

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា១,៤០០ ដុល្លារដល់និស្សិតជាក្មេងកំព្រាម្នាក់មកពីខេត្តតាកែវ

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច នៅថ្ង…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់​អាហា​រូប​ករណ៍​ជា​ទឹក​ប្រាក់​១,០២០​ដុល្លារ​ដល់​និស្សិត​ខ្វះខាត​ជីវភាព​ម្នាក់​មក​ពី​ខេត្ត​បាត់ដំបង

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់១,៦២០ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់១,២១៥ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ធំ

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នក​​ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េង​លី​ ផ្តល់​អាហា​រូប​ករណ៍​ជា​ទឹក​ប្រាក់​១​,៤០៤​ដុល្លារ​ដល់​និស្សិត​ខ្វះ​​ខាត​ជី​វភាព​ម្នាក់​មក​ពី​ខេត្តក្រចេះ

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…