អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគសៀវភៅចំនួន ៥០០ ក្បាល ជូនក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…