អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បានបរិច្ឆាគតុនិងកៅអីដល់សាលាចំនួនមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយ:មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច នៅថ្ង…