មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច បានប្រារព្ធកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមលើកទី៤

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច សហកាជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម ប…