មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. បរិច្ចាគថវិកាចំនួន ១,១០០ ដុល្លារដល់អ្នកស្រី ស៊ាន ម៉ុន ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការព្យាបាលជំងឺកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះ អាត សាវ៉ាន់

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន 1,100 ដុល្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ៤០០,០០០ រៀលដល់អ្នកស្រី ឌឹម សុភ័ណ រស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច បរិច្ចាគថវិកាចំនួន ៤០០,០០០ រៀលដល…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ២,០០០,០០០ រៀល ដល់លោក ប៊ុយ ប៉ាវ មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ១,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ដល់កញ្ញា ខេន វិជ្ជតា រស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ១៦០ ដុល្លារ ដល់លោក ជឺ លីម៉េង ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ៣០០ ដុល្លារ ដល់លោកយាយ អ៊ឹម ស៊ីថា ក្នុងខេត្តកំពត

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ៣០០ ដុល្លារ ដល់លោកយាយ អ៊ឹម ស៊ីថា ក្នុងខេត្តកំពត

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ១លានរៀល ជូនអ្នកស្រី សុខ សុភាព នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

កម្មវិធីធនាគារឈាម ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៥

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច សហកាជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម ប…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ១,០០០ ដុល្លារដល់លោក ទឹម លីធាង នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ១,០០០,០០០ រៀល ដល់លោក វង្ស ឌីណា នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ១,០០០ ដុល្លារដល់អ្នកស្រី ពុធ សុគន្ធាវី ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ១,០០០,០០០ រៀលដល់អ្នកស្រី ឈួន ប៊ុនឡាយ ក្នុងខេត្តសៀមរាប

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកាចំនួន ៥០០ ដុល្លារ ជូនអ្នកស្រី ង៉ែត រតនា មកពីខេត្តស្វាយរៀង

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកាចំនួន ១,០០០,០០០ រៀល ជូនអ្នកស្រី សេង កល្យាណ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…