ឧបត្ថម្ភដល់កុមារ

ចូរផ្តល់ក្តីសង្ឃឹម​ដល់​កុមារ​គ្រប់រូប​ក្នុង​សហគមន៍!

​យើង​កំពុង​ធ្វើការ​យ៉ាង​ស្វិតស្វាញ​ក្នុង​ការចូលរួម​អភិវឌ្ឍ​សាលារៀន​ ​និង​សហគមន៍​ ​តាមរយៈ​ការ​ផ្តល់​គុណភាព​អប់រំ​ដល់​កុមារ​ ​និង​យុវវ័យ​រាប់ពាន់​នាក់​ ​ព្រមទាំង​ផ្តល់​ជំនួយ​គាំទ្រ​ដល់​អ្នកដឹកនាំ​នា​ពេល​អ​នាគ​ដែល​ពោរពេញ​ដោយ​សក្តានុពល​ ​តាមរយៈ​ការអប់រំ​។​ ​ពេល​អ្នកជួយ​កុមារ​ម្នាក់​ ​នោះ​មានន័យ​ថា​អ្នកជួយ​ផ្តល់​ការអប់រំ​ ​និង​បង្កើត​អនាគត​របស់​ពួកគេ​។