ពួកយើងជានរណា

ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៤ អង្គការមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ជាមូលនិធិសប្បុរសធម៌មួយ ដែលទទួលបានការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន។ មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ប្តេជ្ញាធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅ និងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជន ដែលងាយរងគ្រោះបំផុត តាមរយៈការផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភ ដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការចាំបាច់នានា ដូចជាផ្នែកសុខភាព ការអប់រំ និងជីវភាពរសនៅប្រចាំថ្ងៃជាដើម។ យើងបានពង្រីកវិសាលភាព និងទំហំការងាររបស់យើងដោយការលើកទឹកចិត្ត និងគាំទ្រទេពកោសល្យ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងភាពឯករាជ្យលើខ្លួនឯង ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តជាច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបាន។

អ្វីដែលពួកយើងធ្វើ

ក្រុមការងាររបស់មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច បានផ្តួចផ្តើមបង្កើតសកម្មភាព និងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើន ដែលអាចឱ្យយើងរៃអង្គាសថវិកា និងជំនួយឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ ដើម្បីមានលទ្ធភាពអនុវត្តកម្មវិធីចំនួន០៤ ដូចជា កម្មវិធីអប់រំ កម្មវិធីសុខភាព កម្មវិធីសេវាសហគមន៍និងកម្មវិធីឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយ ដែលមានគម្រោងចំនួន២០៖

 1. គម្រោងកង់សម្រាប់ការអប់រំកុមារ
 2. គម្រោងសាងសង់សាលារដ្ឋ ម៉េងលី ជេ. គួច
 3. គម្រោងអាហារូបករណ៍ ម៉េងលី ជេ. គួច
 4. គម្រោងបណ្ណាល័យចល័ត ម៉េងលី ជេ. គួច
 5. គម្រោងគុណភាពបង្រៀន និងការសិក្សា
 6. គម្រោងសិក្ខាសាលាសប្បុរសធម៌ អ្នកឧកញ៉ា
  វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី
 7. គម្រោងឆ្លើយតបសង្រ្គោះបន្ទាន់ផ្នែកសុខភាព
 8. គម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធសុខាភិបាល
 9. គម្រោងធនាគារឈាម ម៉េងលី ជេ. គួច
 10. គម្រោងគ្លីនិកព្យាបាលចល័ត វេជ្ជបណ្ឌិត គួច
 11. គម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាល
 12. គម្រោងមណ្ឌលថែទាំចាស់ជរា ម៉េងលី ជេ. គួច
 13. គម្រោងឆ្លើយតបសង្រ្គោះបន្ទាន់
 14. គម្រោងធនាគារអាហារសប្បុរសធម៌ ម៉េងលី ជេ. គួច
 15. គម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍
 16. គម្រោងអំណោយសប្បុរសធម៌
 17. គម្រោងគំនិតផ្តួចផ្តើមអាជីវកម្មវៃឆ្លាត
 18. គម្រោងបង្ការគ្រោះមហន្តរាយ
 19. គម្រោងឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយ
 20. គម្រោងភាពធននិងជីវភាព

ប្រវត្តិមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច

វិទ្យាស្ថាន កម្ពុជា សម្រាប់សុខភាពកុមារ និងយុវជន គឺជាមូលនិធិសប្បុរសធម៌មួយ ដែលមានគោលដៅក្នុងការផ្តល់នូវរាល់ព័ត៌មាន និងសេវាកម្មនានា ដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពទៅដល់កុមារ យុវជន និងមាតា ដែលជួបការលំបាកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ វិទ្យាស្ថាន កម្ពុជា សម្រាប់សុខភាពកុមារ និងយុវជន ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ ឯកឧត្តម ឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ដើម្បីជាមធ្យោបាយក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំក្នុងចំណោមកុមារជាច្រើនដែលជួបការលំបាក តាមរយៈការផ្តល់អាហារូបករណ៍។

កន្លែងដែលយើងធ្វើការ

យើងបានអនុវត្តកម្មវិធីចំនួន ៤ នៅក្នុងខេត្ត-ក្រុងចំនួន ២៥ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា