វប្បធម៌របស់យើង

ជាសប្បុរសជន នៃមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច អ្នកមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការសង្គ្រោះជីវិត។ ការងារដែលយើងធ្វើគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍

ហើយវាត្រូវការមនុស្សគ្រប់រូប ដែលធ្វើការរួមគ្នាលើការងារសង្គម និងសប្បុរសធម៌នៅទូទាំងសហគមន៍ ដើម្បីជួយដល់គ្រួសារដែលក្រីក្រខ្លាំង ដូចជា

ចាស់ជរា ស្ត្រីមេម៉ាយ កុមារកំព្រា ជនពិការ សិស្សក្រីក្រ និងអ្នកជំងឺ។