គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិមានតួនាទីដឹកនាំ និងប្រតិបត្តិការងារគ្រប់គ្រងទូទៅក្នុងអង្គការមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច។ ការជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការប្រតិបត្តិអង្គការមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកលែងតែនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអង្គការមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច។សមាសភាពរបស់គណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃអង្គការមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច មានសមាសភាពមួយចំនួនតាមការចាំបាច់ ដែលដឹកនាំដោយប្រធាន១រូបជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ។