របៀបបរិច្ចាគ

១. ការបរិច្ចាគផ្ទាល់ (មូលប្បទានបត្រ, សាច់ប្រាក់, បណ្ណឥណទាន, សម្ភារ)
ទំនាក់ទំនង

លោក សែម សំអាន ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធី
ទូរសព្ទលេខ៖ ០៩៥ ៨៨៨ ០៨៤
អ៊ីម៉ែល៖ info@mjqfoundation.org
វ៉ែបសាយ៖ www.mjqfoundation.org

២. ការបរិច្ចាគតាមធនាគារ
ឈ្មោះធនាគារ: Advance Bank of Asia Limited (ABA Bank)

ឈ្មោះគណនី៖ Mengly J. Quach Education Plc
លេខគណនី៖ #001082097
SWIFT Code: ABAAKHPP

ឈ្មោះធនាគារ: ACLEDA Bank Plc

ឈ្មោះគណនី៖ Mengly J. Quach Education PLC.

លេខគណនី៖ 3473-0199-9889-79 (ប្រាក់ដុល្លារ)

លេខគណនី៖ 3473-0199-9889-89 (ប្រាក់រៀល)

SWIFT Code: ACLBKHPP

PayPal Donate

$
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Billing Details

Donation Total: $100.00