“កុមារម្នាក់ គឺជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នាថ្ងៃអនាគត”

សេចក្តីស្រលាញ់ស្តែងចេញពីទង្វើជាក់ស្តែង តោះចូលរួមបរិច្ចាគ…..

អត្ថប្រយោជន៍៖

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ជានរណា?

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដែលបាន បង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅសប្បុរសធម៌ និងរួមចំណែកជាមួយរាជ រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ និងទីទាល់ក្រ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

បរិច្ចាគឥឡូវនេះ

០៩៥ ៨៨៨ ០៨៤

របៀបបរិច្ចាគ

១. ការបរិច្ចាគផ្ទាល់ (មូលប្បទានបត្រ, សាច់ប្រាក់, បណ្ណឥណទាន, សម្ភារ)
ទំនាក់ទំនង

លោក សែម សំអាន ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធី
ទូរសព្ទលេខ៖ ០៩៥ ៨៨៨ ០៨៤
អ៊ីម៉ែល៖ info@mjqfoundation.org
វ៉ែបសាយ៖ www.mjqfoundation.org

២. ការបរិច្ចាគតាមធនាគារ
ឈ្មោះធនាគារ: Advance Bank of Asia Limited (ABA Bank)

ឈ្មោះគណនី: Mengly J. Quach Education Plc
លេខគណនី: #001082097
SWIFT Code: ABAAKHPP

ឈ្មោះធនាគារ: ACLEDA Bank Plc

ឈ្មោះគណនី: Mengly J. Quach Foundation
លេខគណនី:: #3473-0199-7997-17 (ប្រាក់ដុល្លារ) ឬ
#3473-0199-7997-27 (ប្រាក់រៀល)
SWIFT Code: ACLBKHPP

PayPal Donate

$
Personal Info

Donation Total: $100.00