បរិច្ចាគឥឡូវនេះ

០៩៥ ៨៨៨ ០៨៤

របៀបបរិច្ចាគ

១. ការបរិច្ចាគផ្ទាល់ (មូលប្បទានបត្រ, សាច់ប្រាក់, បណ្ណឥណទាន, សម្ភារ)
ទំនាក់ទំនង

លោក សែម សំអាន ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធី
ទូរសព្ទលេខ៖ ០៩៥ ៨៨៨ ០៨៤
អ៊ីម៉ែល៖ info@mjqfoundation.org
វ៉ែបសាយ៖ www.mjqfoundation.org

២. ការបរិច្ចាគតាមធនាគារ
ឈ្មោះធនាគារ: Advance Bank of Asia Limited (ABA Bank)

ឈ្មោះគណនី: Mengly J. Quach Education Plc
លេខគណនី: #001082097
SWIFT Code: ABAAKHPP

ឈ្មោះធនាគារ: ACLEDA Bank Plc

ឈ្មោះគណនី: Mengly J. Quach Foundation
លេខគណនី:: #3473-0199-7997-17 (ប្រាក់ដុល្លារ) ឬ
#3473-0199-7997-27 (ប្រាក់រៀល)
SWIFT Code: ACLBKHPP

PayPal Donate

$
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Billing Details

Donation Total: $100.00

“កុមារម្នាក់ គឺជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នាថ្ងៃអនាគត”

សេចក្តីស្រលាញ់ស្តែងចេញពីទង្វើជាក់ស្តែង តោះចូលរួមបរិច្ចាគ…..

អត្ថប្រយោជន៍៖

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ជានរណា?

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដែលបាន បង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅសប្បុរសធម៌ និងរួមចំណែកជាមួយរាជ រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ និងទីទាល់ក្រ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។