កម្មវិធីឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយ

​ក្នុង​គោលបំណង​ធានា​ថា​ជនរងគ្រោះ​ដោយសារ​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​យកចិត្តទុកដាក់​។ យើង​កំពុង​ធ្វើការ​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​នៅ​ថ្នាក់​មូលដ្ឋាន​ ​និង​ខេត្ត​ដើម្បី​ពង្រឹង​ការ​គ្រប់គ្រង​ ​និង​ឆ្លើយតប​គ្រោះ​មហន្តរាយ​នៅ​តាម​សហគមន៍​ ​រួម​មានការ​ដោះស្រាយ​ផល​ប៉ះពាល់​ ​ដោយសារ​គ្រោះ​ធម្មជាតិ​ដូចជា​ទឹកជំនន់​ ​និង​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត​ ​ក៏ដូចជា​ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ ​និង​ហា​និ​ភ័យ​ពី​ការ​គំរាមកំហែង​រាតត្បាត​នានា​។

គោលដៅ

គ្រួសារ និងសហគមន៍ក្រីក្រមានលទ្ធភាពទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយ និងបង្កើនភាពធន់នឹងជីវភាពរបស់ពួកគេ

គោលបំណង

កម្មវិធី​ឆ្លើយតប​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ ​របស់​អង្គការ​មូលនិធិ​ ​ម៉េង​លី​ ជេ. គួ​ច​ ​មាន​គោលបំណង​សំខាន់​គឺ​៖​

គម្រោងរបស់យើង

​អង្គការ​មូលនិធិ​ ​ម៉េង​លី​ ជេ. គួ​ច​ ​បាន​នឹង​កំពុង​អនុវត្ត​គំរោង​ចំនួន​៣​ក្រោម​កម្មវិធី​ឆ្លើយតប​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ ​ដូច​មាន​ខាងក្រោម​៖​

កុមារគ្រប់រូប​គួរទទួល​បានលទ្ធភាព​អានសៀវភៅ